Commissie Kerk en Israël

De commissie brengt o.a. Israël voortdurend onder de aandacht bij onze gemeente om zo de relatie met het volk Israël te bekrachtigen, dat wil de commissie bewerkstelligen.

”Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel onderdeel van de eigen identiteit.”

In de kerkorde van de Protestantse Kerk Nederland staat immers geschreven dat de kerk is geroepen om in al haar geledingen:

 • het gesprek met Israël te zoeken en
 • gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël.

Om invulling te geven aan deze opdracht en om in verbondenheid te zijn met het land van God en Zijn volk Israël, wil de commissie samen met de kerkenraad en de gemeenteleden alles in het werk stellen hieraan gehoor te geven door Israël voortdurend onder de aandacht te brengen.

Dit vertaalt zich onder andere in de volgende activiteiten voor onze gemeente:

 • Het organiseren van Israël-avonden/-cursussen.
 • Het onder de aandacht brengen van Joodse gebruiken als de Pesach-maaltijd, de Menora, de Chanouka.
 • Meedenken over de inhoud en meehelpen met het organiseren van Israëlzondag / diensten.
 • Het onderzoeken van de Bijbel t.a.v. vragen m.b.t. Israël.
 • Attent te zijn op vormen van (sluimerende) antisemitisme.
 • In overleg met predikanten bevorderen dat in de voorbeden aandacht aan de verhouding Kerk & Israël wordt geschonken.
 • Het publiceren van en informeren over relevante zaken vanuit de commissie, de landelijke kerk en Israël-organen/-organisaties.
 • Het opzoeken en ter beschikbaar stellen (i.o.m. de predikanten) van lectuur voor de lectuurtafel in de kerk. 

We streven er naar dat de gemeente van Jezus Christus:

 • Verbonden is met Israël, Gods uitverkoren volk.
 • Over haar volle breedte bewust wordt van haar oorsprong en basis.
 • Een verbreding en verdieping van inzicht vormt m.b.t. de weg die God met Israël gaat, door ernstig en intensief studie te maken van de Bijbels-Joodse wortels van ons geloof.
 • Leert herkennen van en opkomen tegen iedere vorm van antisemitisme in kerk en samenleving
 • Wordt toegerust tot de ontmoeting en het gesprek met Israël, in verbondenheid met elkaar en elk in haar verhouding tot de levende God.

En er is meer, veel meer. Gemeenteleden kunnen uiteraard bij de commissieleden terecht met hun vragen. Houd vooral de Sionskrant in de gaten voor nog meer nieuws en de doelstelling van deze commissie.

Zie voor nadere informatie ook:
https://www.protestantsekerk.nl/themas/kerk-en-israel/kerk-en-israel

Leden commissie:
Jan Mulder, t. 038 452 74 31
Dick van Boven, t. 038 454 61 04
Hans Zwanenburg, t. 038 423 41 90
Gea Aalvanger