Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet.

Ook kerkgenootschappen vallen onder de AVG. De Protestantse Kerk in Nederland wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers. Daarom is het belangrijk dat eenieder die binnen de kerk met persoonsgegevens te maken heeft, zorgt dat hij/zij zich aan de geldende regelgeving houdt. Met persoonsgegevens bedoelen we gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en bankgegevens..

In de Sionskrant en in de Startgids staan persoonsgegevens vermeld zoals van onze predikanten, kerkelijk werker, de beheerder, koster, ouderlingen, diakenen, cursusleiders enz. Ook worden huwelijksjubilea vermeld, zieken genoemd en in memoriam geplaatst. Soms worden foto’s toegevoegd. Veel van deze gegevens staan eveneens op de website. Tijdens de kerkdienst, die digitaal te volgen is via beeld en geluid, worden ook persoonsgegevens genoemd. Voor dit alles is toestemming noodzakelijk. Om die reden vragen wij u een AVG formulier in te vullen, waarop u kenbaar kunt maken waarvoor u wel/of niet toestemming geeft. Als u geen AVG formulier hebben ingevuld, worden uw persoonsgegevens niet vermeld. U ontvangt als gemeentelid van de Sionskerk wel ieder jaar de startgids.

Privacy is van belang. Juist ook in de kerk waar mensen soms op hun kwetsbaarst zijn. Een goed privacybeleid zorgt ervoor dat de persoonsgegevens van iedereen gewaarborgd zijn, dat gegevens beveiligd worden en alleen worden gebruikt als dat in de kerk nodig is. De AVG laat alle ruimte voor kerken en organisaties om haar taak te vervullen en gebruik te maken van persoonsgegevens, zolang de waarborgen maar op zijn plaats zijn.

Wenst u het avg formulier te downloaden of online in te vullen? Klik op deze regel.